برقرار
برقرار جایی که عادت‌های خوب متولد میشن :)


امتیازات بروزرسانی #NA


#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#NAM
#NAM
#NAM
#NAM
#NAM
#NAM
#NAM
#NAM
#NAM
#NAM
#NAM
استخوان ترمیم می‌شه. این پشیمونیه که همیشه همراهت می‌مونه.
سرگذشت شاهکش